Verwijsbrief

Als uw huisarts vindt dat behandeling door een diëtist voor u belangrijk is, zal hij of zij een verwijzing voor u schrijven. Hierin staat alle medische informatie die belangrijk is voor de behandeling door de diëtist. Bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen en medicatie. Wij rapporteren naar de huisarts die u verwezen heeft.

Een verwijzing is niet verplicht, maar wel wenselijk. Een aantal verzekeraars vergoedt de behandeling alleen als er een verwijsbrief is.

Vergoeding vanuit uw ziektekostenverzekering

  • In 2022 wordt vanuit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed!
  • Een aantal verzekeraars vergoedt extra uren vanuit de aanvullende verzekering! Dit kunt u controleren in uw ziektekostenpolis of bij uw zorgverzekeraar.
  • Voor de gesprekken gelden vastgestelde tarieven per verzekeraar. Deze declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
  • Net als voor andere zorg die vanuit de basisverzekering vergoed wordt, geldt het wettelijke en verplichte eigen risico van € 385 per jaar. Uw verzekeraar verrekent dit met u.
  • Wordt u behandeld voor Diabetes Mellitus, COPD en/of (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten, dan telt dieetadvisering niet mee voor het eigen risico.
  • Heeft u meer gesprekken nodig dan uw verzekering dekt, dan ontvangt u 1x per maand een nota, volgens onderstaande tarieven.

Tarieven per 1 januari 2022

(voor zorg die niet vanuit uw zorgverzekering vergoed wordt)

1e gesprek ca. 60-90 minuten €108,00
2e gesprek ca. 30-60 minuten €  72,00
Vervolggesprek €  36,00
Toeslag voor huisbezoek €  25,00
Niet (op tijd) afgezegde afspraak €  36,00

Kosteloos afzeggen kan tot 24 uur van te voren.

Toelichting behandeltijd

  • Uw behandeling bestaat uit directe en indirecte tijd:
  • Directe tijd is de tijd waarbij er ‘direct’ contact is met u: tijdens het consult, via telefoon of e-mail.
  • Indirecte tijd is de tijd die wij besteden aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzende arts en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.
  • De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Algemene voorwaarden Dietistenpraktijk Wantveld

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist
en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist
inroepen.

2. Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn,
dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.
Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.
Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

3. Tarieven

Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar.
In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.
Dietistenpraktijk Wantveld hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.
Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina Tarieven op website www.dietistenwantveld.nl, of navragen bij uw diëtist.

4. Beëindigen behandeling

De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

5. Betaling en declaraties

In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, met een betalingstermijn van 14 dagen.

6. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

7. Incasso

De diëtist is in het hierboven onder artikel 5 en 6 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

8. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

9. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te
garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel
voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

10. Klachten

Diëtistenpraktijk Wantveld doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met Diëtistenpraktijk Wantveld.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici,
via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.Bekijk hier de informatiefolder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.

11. Contactgegevens

Diëtistenpraktijk Wantveld
Diëtisten: Ellen van der Niet en Noortje Slof
Wantveld 9
2202 NS Noordwijk
Tel: 071-3681222
www.dietistenwantveld.nl
Email: dietisten@wantveld.nl